Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

 

logo emba.shop

 

* DEFINÍCIA POJMOV

* DORUČOVANIE TOVARU

* OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

* REKLAMÁCIA

* OBJEDNÁVKA

* CENY

* PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY

* ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou EMBA Trade, spol. s r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodného systému EMBA Shop a zákazníkmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvou s kupujúcim dohodnuté inak.

 

DEFINÍCIA POJMOV

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

  • predávajúci - spoločnosť EMBA Trade, spol. s r.o. so sídlom J.Fučíka 71, 941 01 Bánov, IČO: 34142860, IČ DPH: SK2020415034 . Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 2376/N.
  • kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu so spoločnosťou EMBA Trade, spol. s r.o.
  • tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodného systému EMBA Shop
  • skladom - tovar nachádzajúci sa bežne na sklade dodávateľa a je možné ho expedovať podľa štandardných podmienok.
  • na objednávku - tovar mimo skladových zásob, dodanie je realizované do 30 dní od prijatia objednávky. Tovar na objednávku, nie je možné vrátiť (Zákon č. 108/2000 Z.z. §12 odsek 5.)
  • pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod.

 

DORUČOVANIE TOVARU

Tovar je zasielaný prednostne kuriérskou službou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Tovar je doručovaný do 24 hodín od prevzatia kuriérom. Štandardným postupom vybavujeme len objednávky zo Slovenska. Objednávky zo zahraničia vybavujeme len po vzájomnej dohode. Pri platbe na dobierku alebo platobný systém CardPay od Tatrabanky je tovar postúpený kuriérskej službe spravidla do 3 pracovných dní od prijatia objednávky, pokiaľ predávajúci nerozhodne inak, o čom kupujúceho vopred upovedomí (telefonicky, emailom). Pri platbe bankovým prevodom je tovar postúpený kuriérskej službe do 24 hodín od prijatia platby na účet predávajúceho.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcej z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prečítajte si prehlásenie

 

REKLAMÁCIA

Reklamácia je jednostranný písomný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti predávajúceho za chyby. Kupujúci je povinný:

1. pri prevzatí tovaru skontrolovať neporušenosť prepravných obalov

2. v prípade poškodenia obalu tovaru toto uviesť do prepravného listu

3. prípadné nesprávne množstvá a zjavné chyby v dodávke reklamovať písomne najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru

4. kompletne vyplniť a zaslať predávajúcemu reklamačný protokol, za použitia predpísaného formulára dostupného tu:  https://emba.shop/img/cms/Rekl_protokol/reklamacia.pdf

5. k reklamácii pripojiť fotodokumentáciu, prípadne odoslať vzorku chybného alebo poškodeného výrobku. Na všetky druhy dodávaného tovaru, pokiaľ nie je stanovené inak, poskytuje predávajúci štandardnú záruku v zákonom stanovenej lehote.

 

OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho uvedené v obchodnom systéme, osobne, telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať najmä: meno a priezvisko alebo obchodné meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne prípadne faxové číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, presný názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie kúpnej zmluvy a má za následok stornovanie objednávky. Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, najneskôr však do 10 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky alebo v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom obchodného systému, písomnou formou ( e-mailom ) alebo osobne. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo osobne.

Kupujúci má právo do dvoch pracovných dní od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak kupujúci neurobí v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade.

Predávajúci a kupujúci majú právo odstúpiť od zmluvy, ak príde k závažnému porušeniu záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za závažné porušenie sa považuje také porušenie, pri ktorého existencii v čase uzatvárania zmluvy, by druhá zmluvná strana nemala záujem na jej uzatvorení.

Ak sa jedná o kúpnu zmluvu, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, je kupujúci oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom vrátane kompletného príslušenstva do sídla predávajúceho. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie list o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaný kupujúcim. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je poskytovanie služieb a s ich plnením sa začalo pred uplynutím lehoty 10 pracovných dní od prevzatia plnenia alebo uzatvorenia zmluvy

b) predmetom zmluvy je dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho

 

V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po tomto termíne má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej peňažnej čiastky.

 

CENY

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Ceny uvedené v obchodnom systéme platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Spoločnosť EMBA Trade, spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia.

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

 
Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu sumu 5,50€ s DPH, pokiaľ celková suma objednávky nepresiahne 35,00€ s DPH. V opačnom prípade je poštovné a balné v cene tovaru.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY

Kupujúci vykonáva platbu v EUR pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, a to pred prevzatím tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- použitím platobnej brány CardPay 

     

CardPay je určená pre platobné karty typu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International, alebo Discover bez ohľadu na to, v ktorej banke je karta vydaná. Stačí, aby ste na nej mali povolenú platbu cez internet a nastavený dostatočný limit na internetové platby. Tento spôsob je veľmi obľúbený aj preto, že vám dovolí uhradiť objednávku aj zo zahraničného účtu bez medzinárodných poplatkov, ktoré by ste inak zaplatili pri medzinárodnom medzibankovom prevode. Platobná brána CardPay je v správe Tatrabanka a.s. Po presmerovaní na platobnú bránu vykonávate platbu na internetovej stránke spomenutej banky, a tá zodpovedá za jej bezpečnosť. EMBA Trade, spol. s r.o. nemá na platobnú bránu žiadny dosah a v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa jej fungovania, prosíme, kontaktujte svoju banku.

- bankovým prevodom na účet predávajúceho,

Kupujúci vykonáva platbu na základe informácií zobrazených na konci objednávkového procesu a následne zaslanej emailom. Tieto informáciu obsahujú SUMU, IBAN a VARIABILNÝ SYMBOL.

Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru je, že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho po dobu 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 14 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

 - dobierkou pri prevzatí tovaru – max. do 3.319,39 € 

V tomto prípade je vhodné mať pri sebe v hotovosti čo najpresnejšiu sumu, aby nevznikli problémy s výdavkom. Ide o obľúbený spôsob platby, ktorý v niektorých prípadoch urýchli doručenie vašej objednávky, pretože nemusíte čakať na spracovanie vašej platby v banke. Pred doručením vám kuriér zavolá, aby sa uistil, či vám môže odovzdať tovar. Ak vás kuriér z nejakého dôvodu nezastihne, tovar vám doručí nasledujúci pracovný deň. Pri platbe na dobierku si predávajúci účtuje manipulačný poplatok vo výške 1,50€ s DPH.

  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútitelnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.