Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

 

logo emba.shop

 

* DEFINÍCIA POJMOV

* ORGÁN DOZORU

* PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

* PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

* KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

* DORUČOVANIE TOVARU

* OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

* REKLAMÁCIA

* ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

* OBJEDNÁVKA

* ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

* CENY

* PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY

* ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou EMBA Trade, spol. s r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodného systému EMBA Shop a zákazníkmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvou s kupujúcim dohodnuté inak.

 

DEFINÍCIA POJMOV

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

  • predávajúci - spoločnosť EMBA Trade, spol. s r.o. so sídlom J.Fučíka 794/71, 941 01 Bánov, IČO: 34142860, IČ DPH: SK2020415034 . Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 2376/N.
  • kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu so spoločnosťou EMBA Trade, spol. s r.o.
  • tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodného systému EMBA Shop
  • skladom - tovar nachádzajúci sa bežne na sklade dodávateľa a je možné ho expedovať podľa štandardných podmienok.
  • na objednávku - tovar mimo skladových zásob, dodanie je realizované do 30 dní od prijatia objednávky. Tovar na objednávku, nie je možné vrátiť (Zákon č. 102/2014 Z.z.)
  • pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

Obchodné meno: Emba Trade s r.o.

Sídlo: J.Fučíka 794/71, 941 01 Bánov

IČO: 34142860

DIČ: 2020415034

IČ DPH: SK2020415034

Email: emba@emba.shop

Číslo účtu: Tatra banka a.s.,: 262 575 8582/1100

IBAN: SK49 1100 0000 0026 2575 8582

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, 949 01 Nitra

tel.: 037/7720216
e-mail: nr@soi.sk

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

Dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

Bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Kupujúci je povinný:

Prevziať objednaný a dodaný tovar.

Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. 

 

DORUČOVANIE TOVARU

Tovar je zasielaný prednostne kuriérskou službou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Tovar je doručovaný do 24 hodín od prevzatia kuriérom. Štandardným postupom vybavujeme len objednávky zo Slovenska. Objednávky zo zahraničia vybavujeme len po vzájomnej dohode. Pri platbe na dobierku alebo platobný systém CardPay od Tatrabanky je tovar postúpený kuriérskej službe spravidla do 3 pracovných dní od prijatia objednávky, pokiaľ predávajúci nerozhodne inak, o čom kupujúceho vopred upovedomí (telefonicky, emailom). Pri platbe bankovým prevodom je tovar postúpený kuriérskej službe do 24 hodín od prijatia platby na účet predávajúceho.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcej z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prečítajte si prehlásenie.

Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj požiadať o zrušenie svojej registrácie po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "www.emba.shop (Účet - Moje osobné údaje (GDPR) - Požiadanie o vymazanie účtu a údajov)".

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

REKLAMÁCIA

Reklamácia je jednostranný písomný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti predávajúceho za chyby. Kupujúci je povinný:

1. pri prevzatí tovaru skontrolovať neporušenosť prepravných obalov

2. v prípade poškodenia obalu tovaru toto uviesť do prepravného listu

3. prípadné nesprávne množstvá a zjavné chyby v dodávke reklamovať písomne najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru

4. kompletne vyplniť a zaslať predávajúcemu reklamačný protokol, za použitia predpísaného formulára dostupného tu:  https://emba.shop/Rekl_protokol/reklamacia.pdf

5. k reklamácii pripojiť foto dokumentáciu, prípadne odoslať vzorku chybného alebo poškodeného výrobku. Na všetky druhy dodávaného tovaru, pokiaľ nie je stanovené inak, poskytuje predávajúci štandardnú záruku v zákonom stanovenej lehote.

6.Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

7.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)    odovzdaním opraveného tovaru,

b)   výmenou tovaru,

c)    vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)   vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)   písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f)     odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim EMBA Trade, spol. s r.o. je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk,

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho uvedené v obchodnom systéme, osobne, telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať najmä: meno a priezvisko alebo obchodné meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne prípadne faxové číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, presný názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie kúpnej zmluvy a má za následok stornovanie objednávky. Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, najneskôr však do 10 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom obchodného systému, písomnou formou ( poštou,e-mailom ) alebo osobne. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo osobne.

Kupujúci má právo do dvoch pracovných dní od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak kupujúci neurobí v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade.

Predávajúci a kupujúci majú právo odstúpiť od zmluvy, ak príde k závažnému porušeniu záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za závažné porušenie sa považuje také porušenie, pri ktorého existencii v čase uzatvárania zmluvy, by druhá zmluvná strana nemala záujem na jej uzatvorení.

Ak sa jedná o kúpnu zmluvu, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, je kupujúci oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, a kupujúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. zákona 102/2014 Z.z., a musí byť doručené spolu s tovarom vrátane kompletného príslušenstva do sídla predávajúceho. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona 102/2014 Z.z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa vzoru, ktorý je k dispozícii tu: https://emba.shop/Formular_odstupenie_od_zmluvy . 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

CENY

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Ceny uvedené v obchodnom systéme platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Spoločnosť EMBA Trade, spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. Už na odoslané objednávky sa zmena ceny tovaru nevzťahuje.

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu sumu 5,50€ s DPH, pokiaľ celková suma objednávky nepresiahne 35,00€ s DPH. V opačnom prípade je poštovné a balné v cene tovaru.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY

Kupujúci vykonáva platbu v EUR pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, a to pred prevzatím tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- použitím platobnej brány CardPay 

     

CardPay je určená pre platobné karty typu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International, alebo Discover bez ohľadu na to, v ktorej banke je karta vydaná. Stačí, aby ste na nej mali povolenú platbu cez internet a nastavený dostatočný limit na internetové platby. Tento spôsob je veľmi obľúbený aj preto, že vám dovolí uhradiť objednávku aj zo zahraničného účtu bez medzinárodných poplatkov, ktoré by ste inak zaplatili pri medzinárodnom medzibankovom prevode. Platobná brána CardPay je v správe Tatrabanka a.s. Po presmerovaní na platobnú bránu vykonávate platbu na internetovej stránke spomenutej banky, a tá zodpovedá za jej bezpečnosť. EMBA Trade, spol. s r.o. nemá na platobnú bránu žiadny dosah a v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa jej fungovania, prosíme, kontaktujte svoju banku.

- bankovým prevodom na účet predávajúceho,

Kupujúci vykonáva platbu na základe informácií zobrazených na konci objednávkového procesu a následne zaslanej emailom. Tieto informáciu obsahujú SUMU, IBAN a VARIABILNÝ SYMBOL.

Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru je, že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho po dobu 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 14 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

- dobierkou pri prevzatí tovaru – max. do 3.319,39 € 

V tomto prípade je vhodné mať pri sebe v hotovosti čo najpresnejšiu sumu, aby nevznikli problémy s výdavkom. Ide o obľúbený spôsob platby, ktorý v niektorých prípadoch urýchli doručenie vašej objednávky, pretože nemusíte čakať na spracovanie vašej platby v banke. Pred doručením vám kuriér zavolá, aby sa uistil, či vám môže odovzdať tovar. Ak vás kuriér z nejakého dôvodu nezastihne, tovar vám doručí nasledujúci pracovný deň. Pri platbe na dobierku si predávajúci účtuje manipulačný poplatok vo výške 1,50€ s DPH.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútitelnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.